roboty rozbiórkowe

  Roboty rozbiórkowe należą do tego rodzaju przedsięwzięć, które muszą być właściwie zorganizowane i przygotowane zarówno pod względem prawnych, technicznym, jak i logistycznym. Prace rozbiórkowe mają swoje prawne umocowanie w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane. 

  Czym są roboty rozbiórkowe?

  Terminologia prawna wyjaśnia roboty budowlane jako budowę, przebudowę, montaż, remont czy roboty rozbiórkowe danego obiektu budowlanego. Zatem obligatoryjnie trzeba stosować ustalone procedury urzędowe, gdyż ich niedopełnienie może skutkować negatywnymi konsekwencjami prawno-administracyjnymi. Roboty rozbiórkowe w niektórych sytuacjach wymagają również uzyskania pozwolenia.

  roboty rozbiórkowe

  Roboty rozbiórkowe – kiedy nie jest potrzebne pozwolenia/zgłoszenie?

  Uzyskanie pozwolenia czy zgłoszenia na przeprowadzenie robót rozbiórkowych nie jest obligatoryjne odnośnie rozbiórki obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, a także w przypadku budynków i budowli zlokalizowanych na terenach zamkniętych ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej. 

  Zgłoszenie a pozwolenie – kiedy jest potrzebne?

  Niektóre roboty rozbiórkowe wymagają zgłoszenia. Dokonuje się go jeszcze przed rozpoczęciem prac. Roboty rozbiórkowe, które dotyczą budynków i budowli o wysokości poniżej 8 m, nie trzeba zgłaszać, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości.

  Uzyskanie pozwolenia na roboty rozbiórkowe jest konieczne, gdy niesie za sobą ryzyko pogorszenia warunków sanitarnych, stosunków wodnych czy stanu środowiska naturalnego, a także kiedy wymaga zachowania warunków, od których spełnienia może być uzależnione prowadzenie prac rozbiórkowych.

  Więcej informacji znajdziesz na https://vimess.pl/